TrukeAdos - Denbora-trukea / Trueque de tiempo
TrukeAdos : Truke-sarea / Red de trueque > Funtzionamendua - Funcionamiento > Funtzionamendu-kodea - Código de funcionamiento

Funtzionamendu-kodea - Código de funcionamiento

Redirigido desde Funtzionamendua - Funcionamiento/Funtzionamendu-kodea - Código de funcionamiento

   Funtzionamendu-kodea    Código de funcionamiento 

   v   < 
   > 

   

   

   

  Pertsonak - Personas

  Euskara
  OINARRIZKOA
  • Erabiltzaileen artean egiten diren zerbitzu edota elkar trukatze jarduera guztiak, laguntasun moduan egingo dira, modu egokian eta elkar konfiantza aurreikusiz. Horrela, elkar trukeetan edozein lan erlazio kanpoan utziko da.
  • Elkar truke guztien ardura, soilik, truke horretan parte hartzen duten pertsonena izango da. Inoiz ez da antolakuntza taldearena izango eta ezta komunitatearen dinamizatzailearena ere.
  • DPBL (Datu Pertsonalen babeserako lege organikoa):
   • Lege honek esaten duenaren arabera, TrukeAdos-ek, partehartzaileen datu pertsonalak fitxero batean egongo direla baieztatzen du eta honetarako erabiltzaileen baimena duela..
   • Partehartzailea, edozein momentuan datu hauetara jotzeko aukera izango du, aldatzeko, baliogabezteko edo kontrakotasunerako. Honetarako, ondorengo emailera idatziz: trukeados@gmail.com.
  • Partehartzaile guztiek betebehar hauek dauzkate:
   • Beste partehartzaileen pribatutasun eta konfidentzialitatea errespetatu.
   • Elkar trukeak aurrera eramateko, erabakitako hitzorduak mantendu.
   • Gertakariren bat suertatuz gero, komunitateko pertsona dinamizatzailearekin edo plataformako antolakuntzarekin komunikatu beharko da, horrela etorkizunean gertatzea eragotziko dugu eta bizikidetza hobetzen joango gara.

   

   

   

  IZEN EMATEAK, ALDAKETAK ETA BAJAK
  • Edonork parte hartu dezake, baina aurretik plataforman parte hartzen duen komunitateren batean eman behar du izena.
  • Datu pertsonalak biltzen dituen Izen-emate orria beteko da, non pertsonaren sinadurarekin funtzionamendu kode hau onartzen den eta dinamizatzaileak ere sinatuko duen.
  • Ondoren komunitate horretako dinamizatzaileak:
   • Partehartzaile berria Web sisteman onartuko du eta 10 orduko hasierako  saldoa (jaiotzekoa ;)) egokituko dizkio.
   • Erabilera erakutsiko dio partehartzaileari eta bere lehendabiziko eskeintza sartuko dute.
  • Pertsona batek komunitate aldaketa egin nahi badu, 10 ordu (jaiotzekoak) eduki beharko ditu bere kontuan edo bi komunitateekin akordio bat izan beharko du.
  • Pertsona batek bolondres baja aurkezten badu, ez da inongo arazorik egongo. Momentu horretan dauzkan orduak apuntatuko dira eta noizbait berriz ere martxan jarri nahi badu, ordu horiekin hasi egingo da.

   

   

  TRUKAKETAK ETA ORDUAK
  • Trukatze sistemak, zerbitzuak eskeintzen dituzten pertsonen eta eskatzen dutenen arteko trukatzeak errezten ditu.
  • Zerbitzuaren balioa, hau aurrera eramaten erabiliko den denbora da (egingo den tokialdatzea barne egongo da).
  • Trukatze neurria ordu erdia da (30 minutu), eskatu edo eskeiniko den zerbitzuaz at.
  • Denbora transferentziak ordu erdiko denbora-tarteak erabiliz egingo dira, gehienez 4 orduko transeferntzia eginez trukatze bakoitzerako (indibidualak). 
  • Partehartzailea den inork ezingo ditu limite hauek gainditu:
   • 20 orduko saldo positiboa (pilatzea).
   • -10 orduko saldo negatiboa (zorra).
   • Aldi batean goiko limitea gainditzeko aukera dago, beti ere, gehigarriak diren ordu hoiek komunitatera ematen diren bitartean.
  • Trukatze prozesuan egoten ahal diren gastuak (materiala, osagaiak etab.) , beti eskatzailearen esku egongo dira.
  • Trukatzeak noizbehinkakoak izango dira, honela, lan intrusismoa sahiesten dugu.

   

   

   

  KOLEKTIBO TRUKAKETAK
  • Partehartzaileak bere komunitateko kaxari orduak dohain eman diezazkioke, zuzenean kaxa honetara ordu transferentzia eginez.
  • Kolektiboak diren trukaak eskeintzeko aukera dago, honetarako eskeintzen duen pertsonak "KOLEKTIBOA" (maximo zenbat pertsonentzako den) dela jarri beharko du, horrela interesa duten pertsonek jakingo dute eta eskatzaile bat baino gehiago onartuko da. Ondoren, parte hartu duten guztiek ordu transferentziak egiten amaitu dutenean, trukatze kolektiboa aurrera eraman duen pertsonak, Komunitateko Kaxa komunera transferitu beharko ditu "beste" orduak. Kalkulo hau egiteko, guztirako orduaei erabilitako orduak kenduko zaizkio, non:
   • Trukatze horren ordu totalak guztira jaso diren orduak dira (transferentzia guztien batuketa)
   • Erabilitako orduak, antolatzaileak benetan trukatze horretan erabili diren orduak dira. Kalkulo honetan, prestatzeko erabili den denbora ere batu daiteke (gehienez batuketa totalaren %25 izango delarik)

   

   

   
   
  Castellano
  BÁSICO
  • Todos los intercambios de actividades y servicios que se realicen entre las personas participantes, serán trabajos realizados a titulo de amistad, buen rollo (benevolencia o buena vecindad) y confianza mutua. De esta manera, durante los intercambios queda excluido cualquier tipo de relación laboral entre las personas implicadas.
  • La responsabilidad de los intercambios es únicamente de las personas participantes en los mismos. Nunca será responsabilidad de la organización ni de la comunidad dinamizadora.
  • Cumplimiento LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales):
   • TrukeAdos, a los efectos de lo dispuesto en la normativa sobre la Protección de Datos de carácter personal, informa que las personas participantes quedan informadas y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos al fichero, al catálogo y al tratamiento de los mismos como parte de la plataforma de trueque de tiempo.
   • La persona participante podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales remitiendo un correo electrónico a trukeados@gmail.com.
  • Tod@s l@s participantes tienen el deber de:
   • Respetar la privacidad y confidencialidad de otras personas participantes.
   • Mantener las citas que haga con otras personas participantes.
   • Si se producen incidencias en los intercambios, deberá comunicarlas a la persona dinamizadora de su comunidad o a la organización de la plataforma, para evitar futuros conflictos y mejorar la convivencia.
  INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y BAJAS
  • Puede participar cualquier persona, pero previamente tiene que inscribirse en alguna de las comunidades que integran la plataforma.
  • Se rellenará la hoja de inscripción, con los datos identificativos de la persona, aceptando el código de funcionamiento, formalizado con su firma junto con la persona dinamizadora de la comunidad.
  • Después la persona dinamizadora se encargará de:
   • darle de alta en el sistema web, asignándole un saldo inicial de 10 horas (de nacimiento :), con los que podrá empezar a solicitar servicios.
   • enseñarle su utilización, ayudándole a introducir su primera oferta de servicio para la comunidad (requisito).
  • Si una persona quiere cambiarse de comunidad, lo puede hacer, siempre y cuando tenga en la cuenta 10 horas (las de nacimiento), o bien llegue a un acuerdo con ambas comunidades.
  • Si una persona quiere darse de baja, no se le pondrá ninguna objeción. En la hoja de registro de bajas, se anotará el número de horas que tiene en el momento de la baja, para que si más adelante quiere darse de alta, lo haga con las mismas horas con las que lo dejó.
  INTERCAMBIOS Y HORAS
  • El sistema de trueque de tiempo, facilita los intercambios de personas que ofrecen servicios con personas que los necesitan.
  • El valor del  servicio es el tiempo que se tarda en realizarlo (incluye los traslados hasta el lugar donde se va  a realizar).
  • La unidad de intercambio es la media hora (30 minutos), independientemente del servicio que se ofrezca o se demande.
  • Las transferencias de tiempo se realizan en intervalos de media hora, hasta un máximo de 4 horas en cada intercambio (individual).
  • Ninguna persona participante podrá sobrepasar en su cuenta:
   • el límite superior de 20 horas de saldo positivo (de acumulación)
   • el límite inferior de -10 horas de saldo negativo (de deuda o grado de confianza)
   • el límite superior podrá superarse temporalmente, hasta que se entreguen las horas restantes a la comunidad
  • Los gastos originados por el servicio (materiales, ingredientes, etc) serán siempre por cuenta de la persona que lo solicitó.
  • Los  intercambios se consideran ocasionales, de esta manera evitamos el intrusismo profesional.
  INTERCAMBIOS COLECTIVOS
  • Se pueden donar horas a la comunidad a la que unx pertenece, directamente mediante una transferencia a la Cuenta Común de dicha comunidad.
  • Se pueden ofrecer intercambios colectivos, para ello la persona que los ofrezca deberá indicar expresamente que es "COLECTIVO" (señalando el máximo de participantes), así las personas interesadas sabrán que se aceptarán múltiples demandas, y una vez completadas todas las transferencias, la persona que ha ofrecido el intercambio colectivo tendrá que transferir las horas restantes a la Cuenta Común de su comunidad, que se calcula restando a las horas totales las horas utilizadas, donde:
   • las horas totales son aquellas que se han recibido en ese intercambio colectivo (la suma de todas las transferencias)
   • las horas utilizadas son aquellas que se han ofrecido a cada una de las personas participantes (no la suma), pudiendo sumarle un tiempo adicional por la preparación de este intercambio colectivo (hasta un máximo del 25% de la suma total)

  Komunitateak - Comunidades

  Euskara
  PERTSONA DINAMIZATZAILEAK
  • Komunitate bat sortzeko, gutxienez dinamizatzailea izango den pertsona bat egon behar du. Honek, sistema aurrera egiteko, autogestioko lanak egin beharko ditu. Hauen artean...
   • Komunitatearen elkarlana ona izan dadin...
    • Komunitatearen Kedadak antolatzea
    • Trukatze kolektiaboak sustatu (tailerrak)
   • Komunitate horretako partehartzaileei kudeaketa: izen-ematea, komunitate aldaketak  eta bajak.
   • Komunitateari zerbitzuen antolaketa eta kudeaketa (Kaxa Komuna).
   • Komunitate horren ekonomia osasuntsua dela egiaztatu.
   • Hilabetero egingo den Plataformako  batzarrean parte hartu.
    • Lehendabiziko batzarrean komunitate berria aurkeztuko da.
  • Gehienez dinamizatzeile bezala 2 pertsona egongo dira komunitate bakoitzeko, nahiz eta komunitate horretako beste partehartzaileek ere lagundu dezaketen taldea aurrera ateratzen.

   

   

  IZEN-EMATEAK, ALDAKETAK ETA BAJAK
  • Hauek dira dinamizatzailea den pertsonak egingo dituen kudeaketa lanak:
   • Izen-ematea:
    • Erabiltzaileari aurretik truke sisteman parte hartu duen galdetuko zaio. Erantzuna baiezkoa bada ez dugu prozesu honetan jarraituko, pertsona honek sortutako fitxa duelako. Beraz, Ekonomiako batzordean bere informazioa lortuko dugu eta horrela bere kontuan zeuzkan orduekin berriz ere aktibatuko dugu.
    • Truke sistemako funtzionamendua azalduko zaio, bai izena eman duen komunitatekoa eta baita plataformakoa ere.
    • Izen emate orria betetzen lagunduko zaio eta biek orria sinatuko dute.
    • Web sisteman aktibatuko zaio eta bere kontuan 10 orduak sartuko zaizkio.
    • Bere lehendabiziko zerbitzua sartzen lagunduko zaio.
   • Formakuntza eta orientatze prozesua:
    • Komunitateko partehartzaileei web sistema erabiltzen eta zein zerbitzu eskeintzen ahal dituzten aukeratzen lagunduko zaie.
   • Komunitate aldaketak. Partehartzaile batek komunitatea aldatu nahi badu...
    • Bere kontuan 10 ordu baditu zuzenean egin dezake.
    • Beste kasuetarako, bi komunitaeen arteko  adostasuna bilatuko da.
   • Bajak:
    • Inongo arazorik gabe emango zaio baina elkarbizitza hobetzeko, sistema uztearen arrazoiak galdetuko zaizkio.
    • Bere kontuan 10 ordu ez baditu, baja erregistroan egongo dela esango zaio eta zerbitzua beraktibatu nahi badu, duen ordu kopuruarekin berriz hasiko dela azalduko zaio.
  • Dinamizatzailea den pertsonak bere komunitateari eta baita plataformari ere ordutegi/egutegi informazioa emango dio, horrela kudeaketak egingo diren orduak eta egunak publikoak izango dira. Wikiko orri honetan (komunitateen orria) bildutako informazio hau egongo da, partehartzaile izan daiteken pertsonek informazioa eduki dezaten. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  KOMUNITATE-EKONOMIA ETA BIZIKIDETZA
  • Dianamizatzaile diren pertsonak, erabiltzaileen eta kaxa komuna kontuen oreka mantentzeaz arduratuko dira. Horrela "ordu pilatze" (ordu gehiegi) eta "ordu gabezia" (ordu falta) arazoak begiratuko ditu. Orduan, erabiltzaile hoiekin hitzegingo da beraien egoera aldatzen saiatzeko:
   • Ordu gabeziaren kasuan, pertsona horren zerbitzuak eskatzen ez badira, komunitaterako lanak eskeiniko zaizkio. 
  • Trukatzeetan arazoren bat egongo balitz, partehartzaileak bere komunitateko dinamizatzailearekin hitzegingo du eta honek konponbideren bat eskeintzen saiatuko da edo plataformako Elkarbizitza komisioarekin hitzegingo du.

   

   

   

  KONTU KOMUNEKO KUDEAKETA
  • Jaiotze ordu kopurua: Komunitate bakoitzeko kaxa, 25 ordurekin jaioko da.
  • Komunitatera zerbitzuak: Dinamizatzaileek kaxa komuneko orduak erabiliz, komunitaterako lanak eskeintzeko aukera daukate.
  • Trukatza kolektiboak eta dohaintza: Kaxa komuneko oreka mantentzeko, trukatze kolektiboak sustatuko dira eta ordu dohaintza onartuko da. Horrela ordu gehiago edukiko dira, komunitaterako zerbitzu gehiago eskeini ahal izateko.
   
  Castellano
  PERSONAS DINAMIZADORAS
  • Para crear una comunidad, tiene que haber al menos una persona dinamizadora que se comprometa a las labores de autogestión requeridas para su funcionamiento, entre ellas:
   • La dinamización para la buena convivencia de su comunidad
    • organizar kedadas de la comunidad
    • fomentar intercambios colectivos (talleres)
   • La gestión de los participantes de su comunidad: inscripciones, cambios de comunidad y bajas.
   • La gestión de los servicios a la comunidad (Cuenta Común).
   • Comprobar y apoyar la buena salud de la economía de la comunidad.
   • La participación en las asambleas mensuales de la plataforma
    • En la primera asamblea presentar a su comunidad
  • Puede haber hasta dos personas dinamizadoras responsables por comunidad, esto no impide que otros participantes de su comunidad colaboren y/o formen parte del grupo dinamizador.
  INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y BAJAS
  • La persona dinamizadora tendrá que realizar las labores de gestión de participantes, entre las que se encuentran:
   • La inscripción:
    • Se le preguntará si anteriormente había participado en este u otro sistema de trueque, y por su situación. Si previamente había participado en este sistema, no continuaremos con el proceso de alta, ya que esta persona ya dispone de su ficha de participante, que tendremos que obtener a través de la Comisión de Economía, y reactivar su cuenta con el mismo saldo con la que se abandonó anteriormente.
    • Se le explicará el funcionamiento del sistema de trueque en la comunidad y en la plataforma.
    • A la persona se le ayudará a rellenar la hoja de inscripción, y luego se firmará por ambxs.
    • Se le dará de alta en el sistema web, creándole su cuenta con 10 horas.
    • Se le ayudará a introducir su primer servicio que quiera ofrecer.
   • Formación y orientación:
    • A los participantes de la comunidad se les ayudará y formará para que utilicen el sistema web por ellxs mismxs, y se les orientará con los servicios que pueden ofrecer a la comunidad.
   • Los cambios de comunidad, esto es, si un participante quiere cambiar de comunidad:
    • Lo podrá hacer directamente si tiene 10 horas de saldo en su cuenta
    • En otro caso habrá que acordarlo entre las personas dinamizadoras de ambas comunidades (saliente y entrante)
   • Las bajas:
    • Se realizarán sin poner objeciones, pero con fines de mejorar la convivencia y/o la calidad del sistema, se le pedirá que voluntariamente exprese el motivo.
    • Cuando la/el participante se retire, si no tiene 10 horas de saldo exactas en su cuenta, se le explicará que su saldo se anotará en la hoja de registro de bajas, y que si en el futuro se quiere dar de alta, lo deberá de notificar, y continuará con esas mismas horas.
  • La persona dinamizadora tendrá que informar tanto a su comunidad como a la plataforma, el horario/calendario y el lugar donde se ofrecerán los servicios de gestión de su comunidad. Esta información se anunciará en la wiki en la página de comunidades, para que también puedan informarse e inscribirse nuevos participantes.
  ECONOMÍA COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
  • Las personas dinamizadoras se encargarán de mantener las cuentas equilibradas, tanto las cuentas personales como la Cuenta Común de la comunidad, comprobando quienes tienen problemas de "acumulación" (exceso de horas) y de "escasez" (falta de horas), se hablará con ellos para intentar desbloquear la situación.
   • En el caso de escasez de horas, si la persona tiene problemas porque sus servicios no son demandados, se le podrán ofrecer servicios comunitarios.
  • En caso de que ocurra alguna incidencia en los intercambios, las personas participantes harán llegar las mismas a la persona dinamizadora de su comunidad, la que intentará solucionarlas comunicándose con los afectados, y/o acudiendo a la Comisión de Convivencia de la plataforma.
  GESTIÓN CUENTA COMÚN
  • Saldo inicial: se le asignarán 25 horas (de nacimiento), al crear la Cuenta Común de la comunidad.
  • Servicios a la comunidad: las personas dinamizadoras podrán ofrecer servicios para la comunidad, utilizando las horas de la Cuenta Común.
  • Intercambios colectivos y donaciones: para mantener el equilibrio en la Cuenta Común, se fomentarán los intercambios colectivos dentro de la comunidad y se aceptarán donaciones, obteniendo más horas para poder destinarlas a servicios para la comunidad.

  Plataforma

  Euskara
  BATZARRAK
  • Hilabetero egingo dira eta bertan komunitate guztiak parte hartuko dute dinamizatzaile guztien esku. Era berean partehartzaile den beste edonork ere aukera izango du bileretara etortzeko. Pertsona guztiek errespontsabilitatea erabiliz eskubide berak izango dituzte:
   • parte hartzeko aukera: Bilerako gai ordena eta hitza errespetatuz, iritzia eta proposamenak eskeintzeko aukera egongo da. Bileraren hasieran gai ordenari puntuak batzeko aukera egongo da eta bolondresa eskatuko da akta idazteko (wikian azalduko da) eta eztabaiden ordena mantentzeko.
   • bozkatze eskubidea (horizontaltasuna): Eztabaidatutako proposamen irekiak erabiliz, beti adostasunera iristen saiatuko da. Edonork eskatu dezake proposamen bat bozkatze prozesura pasatzea.
  • Batzarrak proposamen bat aurrera eramateko, adostasun haundiena lortzen saiatu beharko da:
   • aurkeztu den bileran adostasuna lortzeko asmoz, aldaketak egiteko aukera dago. Guztien adostasuna lortzen ez bada, %90eko minimoa eskatuko da edo hurrengo batzarrean, batugarriagoa den beste proposamen bat aurkeztu arte onartu gabe geldituko da. 
   • Onartu gabe gelditzen bada, proposamena egin duen pertsonak eta bolondresa diren beste batzuk lan taldea sortuko da gaia argitzeko asmoz. Hauek batugarriago den beste proposamena sortzen saiatuko dira. Horrela hurrengo batzarrean aurkezteko aukera egongo da eta adostasuna sortzeko %80ko minimoa eskatuko da.
  • Batzarrak informatzeko, parte hartzeko, elkarlanerako eta ikasteko balioa izango du. Bertan ondorengo puntuak landuko dira:
   • Dinamizatzaileen hitzetan komunitateen egoerak.
   • Komisio desberdinek egindako lanak eta hauen jarraipena.
   • Plataforman parte hartzen duen edonorren proposamenak.

   

   

   

  KOMUNITATEAK ETA DINAMIZATZAILEAK
  • Edonork sor dezake komunitate berri bat eta bera izan daiteke bertako dinamizatzailea. Honetarako dinamizatzailea den beste pertsona batekin kontaktuan jarri beharko da hauetako eraren bat erabiliz:
   • komunitate horretara hurbilduz edo honekin kontaktuan jarriz.
   • plataformaren antolakuntzakoekin kontaktuan jarriz.
   • hilabetero egingo den batzarrera etorriz
  • Dinamizatzaile den edonork beste dinamizatzaile bat sortzeko aukera dauka, bai bere komunitaterako edo beste komunitate berri baterako. Honetarako:
   • Datu pertsonalak biltzen dituen Izen-emate orria beteko da, non pertsonaren sinadurarekin funtzionamendu kode hau onartzen den eta dinamizatzaileak ere sinatuko du.
   • dinamizatzaile kontua eta komunitateko kaxa komuna izateko, ekonomia komisioarekin hitzegingo da.
   • Guztiz gauzatzeko batzarretik pasako da.
  • Plataformako lan talde sustatzailea, komunitateetan parte hartzen duten pertsonengatik sortuta dago eta bere kaxa komuna dauka. Tresna hau plataforma/komisio lanak errezteko erabiliko da, ekonomiako komisioak kudeatuko du eta erabakiak batzarrean onartutak izan beharko dira.

   

   

  BATZORDEAK (KOMISIOAK)
  • Plataformako lanak, sustatzailea den lan taldean antolatuta dauden batzordeen bidez egingo dira, hauetan parte hartuko dute:
   • Batzorde bakoitza aurrera eramateko kompromezua urte batez  hartuko duten pertsona bat edo bi izango dira. Urteroko batzarrean errelebua egingo da.
   • partehartzaile den edozeinen elkarlanarekin.
  • Batzordeen lanak, hilabetero egingo den batzarrean aurkeztuko dira eta adostasuna izan behar dute. Hilabeteroko jarraipen lanen artean hauek daude:
   • Elkarbizitzaren inguruko informazioa eman :
    • komunitate berrien dinamizatzaileak aurkeztu.
    • ohitura onak eta gertakariak
   • Ekonomiaren inguruko informazioa eman:
    • Izen emate berria, aldaketak eta bajak.
    • Komunitateen eta sustatzaile taldearen kaxa komunak.
   • Komunikazio, tresnak eta komunitate lanen informazioa eman
  • Batzordeak
   • Elkarbizitza (erlazio onak ;) )
    • Komunitaeen dinamizazioa bermatu (kedadak, tailerrak ...) 
    • Ohitura onak ikusi eta hauetaz informatu
    • Arazoak bideratu
    • Aurkezpenak koordinatu
   • Giza ekonomia
    • Kaxa komunak eta dinamizatzaileen kontuak sortu.
    • Sustatzaile taldearen kaxa komunaren kudeaketa.
    • Giza ekonomiaren balantzeaz batzarrean informazioa eman.
   • Komunikazioa
    • Posta elektroniko eta sare sozialetako kontuen kudeatzea.
    • Komunikabideekin erlazioak.
   • Tresnak (informatika)
    • Aplikazioetan, sisteman eta sarean mantentze eta konfigurazio lanak.
   • Komunitarioa (batzorde guztientzat)
    • Aurkezpenak
    • Wiki eta blogaren mantentzea
    • Elkar ikastea (I+D+I)

   

   
  Castellano
  ASAMBLEAS
  • Se realizarán mensualmente, y en ella participarán todas las comunidades a través de su persona dinamizadora así como las personas participantes que quieran. Todas las personas tendrán los mismos derechos, ejercidos con responsabilidad:

   • derecho a participación: se podrá informar, opinar y realizar propuestas, siempre que se respeten el orden del día y el turno de palabras. Al inicio de la sesión se podrán incluir nuevos puntos al orden del día, y se pedirán personas voluntarias para recoger el acta (que se publicará en la wiki) y llevar el turno de palabras.

   • derecho a voto (horizontal): se intentará llegar a consensos amplios, mediante propuestas inclusivas logradas en deliberación. Cualquier persona puede solicitar que una propuesta pase a votación.

  • Para que la asamblea refrende una propuesta se deberá de conseguir el mayor consenso posible:

   • en la misma sesión donde se presente, se deliberará realizando modificaciones a la misma, con el fin de conseguir la unanimidad, en caso de no lograrse, se aprobarán con un consenso mínimo del 90%, o se dejará sin aprobar hasta presentar una nueva propuesta más inclusiva en la próxima asamblea.

   • en caso de no aprobarse, se creará un grupo de trabajo formado por la persona que ha realizado la propuesta junto con otras personas voluntarias, que preparará una nueva propuesta lo más inclusiva posible, para que se refrende en la próxima asamblea. En ella se trabajará por conseguir la unanimidad, en caso de no lograrlo, se aprobarán con un consenso mínimo del 80%.

  • La asamblea tendrá vocación informativa, participativa, colaborativa y educativa, y en ella se tratarán:

   • la situación de las comunidades a través de sus dinamizadorxs

   • los trabajos puntuales y de seguimiento realizados por las comisiones

   • las propuestas planteadas por cualquier participante de la plataforma

  COMUNIDADES Y DINAMIZADORXS
  • Cualquier persona puede crear una nueva comunidad, que será la dinamizadora de la misma. Para ello tendrá que ponerse en contacto con una persona que ya es dinamizadora de otra comunidad, de alguna de estas formas:

   • comunicándose o acercándose a dicha comunidad

   • comunicándose con la organización de la plataforma

   • acudiendo a una asamblea mensual

  • Cualquier persona dinamizadora puede nombrar una nueva persona dinamizadora, de su propia o de otra comunidad, en cualquier momento, para ello deberá:

   • de rellenarse la hoja de inscripción, firmada por ambxs.

   • para obtener la cuenta de la persona dinamizadora y la Cuenta Común de la comunidad, se le notificará a la Comisión de Economía.

   • para formalizarlo será necesario pasarlo por la asamblea.

  • El Grupo Impulsor de la plataforma formado por personas participantes de las comunidades, dispone de su propia Caja Común, como herramienta para facilitar los trabajos de las comisiones/plataforma, que será gestionado por la comisión de economía, y las decisiones serán refrendadas por la asamblea.
  COMISIONES
  • Los trabajos de la plataforma se llevarán a cabo por el grupo impulsor mediante comisiones, en ellas participarán:

   • una o dos personas responsables por cada comisión, que tendrán el compromiso de dinamizarla durante un año, estas funciones se relevarán cada año en la asamblea anual.

   • cualquier persona participante que quiera colaborar.

  • Los trabajos de las comisiones se presentarán en todas las asambleas mensuales, y las decisiones tienen que ser refrendadas por la asamblea. Entre las labores de seguimiento mensuales están:

   • informar sobre la situación de la convivencia:

    • presentar a las nuevas personas dinamizadoras de las comunidades

    • buenas prácticas e incidencias

   • informar sobre situación de la economía

    • nuevas incorporaciones, cambios y bajas

    • cuentas de las comunidades y del grupo impulsor

   • informar sobre comunicaciones, herramientas y trabajos comunitarios

  • Comisiones
   • Convivencia (buenas relaciones ;) )
    • Apoyar la dinamización de colectivos (kedadas, talleres)
    • Detectar e informar sobre buenas prácticas
    • Encauzar conflictos
    • Coordinar presentaciones
   • Economía social
    • Creación de cuentas de personas dinamizadoras y de Cuentas Comunes.
    • Gestión de la Cuenta Común del grupo impulsor.
    • Informar sobre el balance de la economía social en asambleas mensuales.
   • Comunicación
    • Gestión de cuentas de correo y redes sociales
    • Relación con medios de comunicación
   • Herramientas (informática)
    • Configuración y mantenimiento aplicaciones, sistemas y redes
   • Comunitaria (para todas las comisiones)
    • Presentaciones
    • Mantenimiento wiki y blog
    • Aprendizaje colectivo (I+D+i)
       

   

   

  :) Discusión interactiva

   @erabiltzailea erabili bere horman zuzenean zabaldu nahi baduzu 

   Utilice @usuario para publicarlo en su muro inmediatamente 

  reference to undefined name 'TableParse' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

  Resources

  Releases

  Engine : Runner
  { 
    "#4": "CoDoer-Runner-4:9"
  }
  Engine : Tester
  { 
    "#4": "CoDoer-Tester-1"
  }
  Widgets
  { 
    "GigyaSocialize": ":0", 
    "InteractiveComments": ":0", 
    "LinkedHitz-Local-Pref": ":0", 
    "LinkedHitz-Local-Prop": ":0", 
    "SceneFlow": ":0", 
    "TodoList": ":0"
  }
   
  reference to undefined name 'TableParse' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

  Resources

  Releases

  Engine : Runner
  { 
    "#4": "CoDoer-Runner-4:9"
  }
  Engine : Tester
  { 
    "#4": "CoDoer-Tester-1"
  }
  Widgets
  { 
    "GigyaSocialize": ":0", 
    "InteractiveComments": ":0", 
    "LinkedHitz-Local-Pref": ":0", 
    "LinkedHitz-Local-Prop": ":0", 
    "SceneFlow": ":0", 
    "TodoList": ":0"
  }
   

   
  Powered by MindTouch (Expired)